Politica de confidențialitate

GRUPUL EDITORIAL ROCART, în calitate de proprietar și administrator al site-urilor www.editurarocart.ro, www.edituracomper.ro și www.comperedutest.ro, respectă noile reglementări privind politica GDPR (de prelucrare a datelor cu caracter personal) impuse de Uniunea Europeană privind  confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web. În acest sens, depunem  toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

Va încurajăm să acordați timpul necesar pentru a citi în întregime și cu atenție Politica de confidențialitate și să vă asigurați că o înțelegeți pe deplin. Nu ezitați să ne comunicați orice nelămuriri ați avea cu privire la aceasta. Politica de confidențialitate se aplică începând cu data de 01.07.2022.

Prezenta Politică GDPR este aplicabilă operatorului: SC GRUPUL EDITORIAL ROCART SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/2495/2007, adresa: Comuna Băbana, str. Enăchești, nr 11, județul Argeș, 117055, având Cod Unic de Înregistrare RO22935702.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul menționat mai sus vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, atât manual, cât și automat, în scopul de a fi contactat de GRUPUL EDITORIAL ROCART cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și cu legislația națională aplicabilă.

Dacă nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul.

Care sunt datele cu caracter personal folosite de echipa noastră?

– Nume și prenume

– E-mail

– Număr de telefon

– Adresă

– Unitate de învățământ

– Specialitate

– Funcție

Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Ne asigurăm în permanență că sistemele noastre de stocare și prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate și sunt aliniate la cerințele regulamentelor și legilor în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Noul sistem de gestionare a datelor personale va garanta o securitate sporită a acestora. Prin intermediul acestui mesaj vă solicităm ACORDUL utilizării acestor date.

Fără acordul utilizării datelor dumneavoastră personale suntem în imposibilitatea de a vă expedia:

– Materiale publicitare gratuite (cărți, pliante, broșuri) 

– Cărți, broșuri spre vânzare (tipărite sau online)

– Informări (newslettere, mesaje sau apeluri telefonice) privind diferite informații legate de desfășurarea concursului școlar.

Drepturile persoanei care oferă date cu caracter personal:

GRUPUL EDITORIAL ROCART, în calitate de operator de date cu caracter personal, va implementa măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-ului (persoane vizate conform Regulamentului nr. 2016/679) și anume:

– Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

– Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

– Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când  prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

– Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).

– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

– Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Vă puteți exercita drepturile menționate mai sus prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, înaintată către FUNDAȚIA PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚE ȘI ARTE (FEDUSA), la adresa poștala: Str. Frații Golești 128, Pitești, dnei Haralambie Florina, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal – sau la adresa de email contact@comper.ro. 

Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de retenție a datelor

GRUPUL EDITORIAL ROCART nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului său, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite (serviciul de curierat, Poșta Română, serviciul de hosting, serviciul e-newsletter, serviciul de administrare IT) cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele nostru sau pentru a furniza servicii disponibile site-urilor proprii, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a GRUPULUI EDITORIAL ROCART sau a angajaților ori contractorilor/partenerilor acesteia.

În cazul cumpărării de produse, temeiul prelucrării este constituit din contractul de vânzare–cumpărare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autoritățile publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari.

Menționăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare.

Prestatorii intermediari sunt pe deplin responsabili pentru prestarea serviciilor în conformitate cu obligațiile contractuale asumate față de GRUPUL EDITORIAL ROCART. Totodată, aceștia sunt răspunzători atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate (livrare, monitorizare, aprobare), cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, astfel încât să asigure respectarea principiului confidențialității în gestionarea datelor cu caracter personal aparținând clienților GRUPULUI EDITORIAL ROCART. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie în executarea obligațiilor contractuale drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element fără acordul scris, prealabil, al beneficiarului.

GRUPUL EDITORIAL ROCART a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului UE.

GRUPUL EDITORIAL ROCART, împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

GRUPUL EDITORIAL ROCART acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor (persoane împuternicite), doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai GRUPULUI EDITORIAL ROCART, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale clienților site-ului GRUPULUI EDITORIAL ROCART sunt reținute pe o perioadă de 10 ani (conform obligației legale de arhivare a documentelor contabile).

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului mai sus menționat este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentului   nr. 2016/679. 

Găsiți informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal accesând linkul de mai jos:

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul  nr. 2016/679 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet: www.dataprotection.ro

Verificarea identității dvs. în cazul în care solicitați acces la informațiile dvs.

În cazul în care solicitați acces la informațiile dvs., suntem obligați prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informațiile dvs.

Cum vă verificăm identitatea

În cazul în care dispunem de informații adecvate despre dvs. în dosar, vom încerca să verificăm identitatea dvs. utilizând aceste informații.

Dacă nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informații sau dacă nu avem informații suficiente despre dvs., este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă putea verifica identitatea înainte de a vă putea oferi accesul la datele dvs.

Vom putea confirma informațiile exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanțele dvs. specifice dacă și când faceți o astfel de solicitare.

Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri 

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dvs. pe care le puteți exercita prin trimiterea unui e-mail către contact@comper.ro:  

  • să obiectați la utilizarea sau prelucrarea informațiilor de către noi pentru a îndeplini o sarcină în interes public sau în interesul nostru legitim, inclusiv „profilarea” (analizarea sau prezicerea comportamentului dvs. pe baza informațiilor dvs.); și
  • să obiectați utilizarea sau prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct (inclusiv orice profil pe care îl implicăm în legătură cu acest marketing direct).

De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a obiecta utilizării sau procesării datelor dvs. în scopuri de marketing direct:

Date personale sensibile

„Datele personale sensibile” sunt informații despre un individ care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al unui sindicat, informațiile genetice, informațiile biometrice în scopul identificării unice a unui individ, informațiile privind sănătatea sau informațiile privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

NU COLECTĂM CU BUNĂ ȘTIINȚĂ SAU ÎN MOD INTENȚIONAT INFORMAȚII PERSONALE SENSIBILE DE LA PERSOANE FIZICE ȘI NU TREBUIE SĂ NE TRIMITEȚI INFORMAȚII PERSONALE DELICATE.

Dacă, totuși, ne transmiteți din greșeală sau în mod intenționat informații personale sensibile, veți fi considerat că ne-ați dat în mod explicit consimțământul să procesăm informațiile personale sensibile în conformitate cu articolul 9, alineatul (2), litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor. Vom folosi și procesa informațiile dvs. personale cu caracter sensibil în scopul ștergerii acestora.

Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile dvs. pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.

Confidențialitatea minorilor

Deoarece ne îngrijim de siguranța și confidențialitatea online a minorilor, nu contactăm cu bună știință sau nu colectăm informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Este posibil să primim informații referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani prin fraudarea sau înșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obține imediat consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, dacă nu putem obține consimțământul părinților, vom șterge informațiile de pe serverele noastre. Dacă doriți să ne anunțați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să faceți acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@comper.ro.